Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2013

Δημήτρης Αντωνίου: EUROBANK: Το νέο ΔΣ ΔΕΝ εγκρίθηκε από την ΤτΕ. Xωρίς νόμιμη εκπροσώπηση και πληρεξουσιότητες δικηγόρων - Ακυρώσιμες όλες οι δικαστικές της πράξεις - Κάντε Ενστάσεις


Με τον ν.3864/2010, την υπουργική απόφαση αρ.38/9.11.20.12, την από 30.04.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της τράπεζας Eurobank, με έδρα την Αθήνα, οδός Όθωνος 8, Πλ. Συντάγματος, ΜΑΕ 6068/6/Β/86/7 και ΓΕΜΗ: 223001000, ΑΦΜ: 094014250 (εφεξής «τράπεζα»), και το έγγραφο αρ.1744/22-07-2013 της Δ/νσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος (Τμήμα Εποπτείας Πιστωτικών Ιδρυμάτων Α`), η τράπεζα αυτή εξαγοράστηκε κατά 94% και περιήλθε στην πλήρη, κατά 100%, διαχείριση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) (*)(ν.3864/21-07-2010, ΦΕΚ Α` 119/21-07-2010). Η εξαγορά της τράπεζας από το ΤΧΣ εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευσή της 30-04-2013.

(*) Το Ταμείο ξεκίνησε τη λειτουργία του με τον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
(εφεξής ΔΣ) με την απόφαση Α.Π.44560/Β.2018 της 30/09/2010 του Υπ. Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 319/30.9.2010) http://www.hfsf.gr/el/

Από την ημερομηνία αυτή άρχισε μιας «μαύρης» περιόδου ως προς την νόμιμη εκπροσώπηση της τράπεζας ενώπιον των (αστικών) δικαστηρίων, διότι η διοίκηση και συνεπώς και η εκπροσώπηση της τράπεζας περιήλθαν εκ του νόμου (ν.3864/2010 άρ.6 παρ.3β) στο ΤΧΣ (αρ.6 παρ.3β, ν.3864/2010), το οποίο σημειωτέον δεν ενέκρινε αναδρομικά τις ενέργειες και τις πληρεξουσιότητες του παλαιού, από το 20120, ΔΣ της τράπεζας, αλλά κι ούτε εξέδωσε το ίδιο νέες πληρεξουσιότητες στους δικηγόρους της τράπεζας.
Για τον λόγο αυτό οι πλείστοι των δικηγόρων της Eurobank στην Αθήνα, ζητούν οι ίδιοι αναβολές των συζητήσεων στα δικαστήρια (ποινικά και αστικά) με τον αιτιολογικό ότι «έχουν πρόβλημα νόμιμης εκπροσώπησης και πληρεξουσιότητας» εκ μέρους της τράπεζας αυτής. Αντίθετα όμως, μεγάλος αριθμός δικηγόρων Αθηνών κι όλων ανεξαιρέτως των δικηγόρων της επαρχίας, συνεχίζουν να παρίστανται σε δίκες ποινικών και αστικών δικαστηρίων και σε εκτελέσεις (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί κλπ), ως νόμιμοι δήθεν εκπρόσωποι και πληρεξούσιοι της Eurobank, χωρίς φυσικά τούτο να είναι αληθές, εφόσον στερούνται την νομιμοποίησή των από το ΔΣ του ΤΧΣ που διοικούσε τώρα την τράπεζα.
Η «μαύρη» αυτή περίοδος, ως προς την εκπροσώπηση της τράπεζας, δεν έληξε ούτε όταν την 27-06-2013 όταν οι Γενικές Συνελεύσεις της τράπεζας και του ΤΧΣ ομού, εξέλεξαν το νέο ΔΣ της τράπεζας με την συμμετοχή μέλους του ΤΣΧ και του Δημοσίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα την 18-07-2013, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ:
4436/18-07-2013. Το νέο όμως αυτό ΔΣ, για να καταστεί έγκυρο και ισχυρό πρέπει να εγκριθεί από την ΤτΕ, σύμφωνα με το ν.3864 αρ.6 παρ.3β (και ν.3601 αρ.5 παρ10γ), έγκριση όμως που μέχρι τώρα δεν έχει χορηγηθεί. Συνεπώς το νυν ΔΣ είναι ανίσχυρο και στην πράξη ανύπαρκτο, εφόσον δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση, συμπεριλαμβανομένων φυσικά της εκπροσώπησης της εταιρείας εξωδικαστικά και ενώπιον των δικαστηρίων και τη χορήγησης νόμιμης πληρεξουσιότητας προς τους δικηγόρους.

Έτσι, παρόλο που το νέο ΔΣ της τράπεζα συγκροτήθηκε σε σώμα κι εξέλεξε ως εκπρόσωπο της τράπεζας ενώπιον των δικαστηρίων τον Δ/ντα Σύμβουλο Χρήστο Μεγάλου (ΦΕΚ 4436/18-07-2013), η πράξη του αυτή δεν έχει καμία νομική ισχύ.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι: Οι νομικές, εξωδικαστικές και δικαστικές πράξεις της τράπεζας  και τα μέχρι τώρα και μελλοντικά αποτελέσματά των, από την 30-04-2013 μέχρι και σήμερα και για άγνωστο ακόμα χρόνο είναι ακυρώσιμες στα δικαστήρια για τους παραπάνω λόγους. Εάν συνεπώς προταθεί ένσταση πληρεξουσιότητας κατά των παρισταμένων δικηγόρων της τράπεζας, υπό τις παρούσες συνθήκες, θα ευδοκιμήσει.
Και με δεδομένο ότι οι παραπάνω συνθήκες ακυρότητας των παραστάσεων των δικηγόρων στα δικαστήρια είναι γνωστές σε αυτούς, η επιμονή των στην παράστασή των συνιστά την διάπραξη εκ μέρους των των εγκλημάτων της Απάτης κι Εκβιασμού εναντίον των αντιδίκων οφειλετών της τράπεζας.

********************************************************************************************************

Διάφορες σκέψεις: Το νέο ΔΣ της τράπεζας εξέλεξε ως νέο του εκπρόσωπο ενώπιον των δικαστηρίων τον Δ/ντα Σύμβουλο Χρήστο Μεγάλου, αλλά δεν ενέκρινε αναδρομικά τις ενέργειες και τις πληρεξουσιότητες του παλαιού, από το 2012, ΔΣ της τράπεζας, ούτε εξέδωσε μέχρι σήμερα πληρεξουσιότητες στους δικηγόρους της τράπεζας για την νόμιμη παράστασή των στα αστικά δικαστήρια (εξαιρούνται τα ποινικά) (ΦΕΚ 4436/18-07-2013).

(στο ΦΕΚ 4436/18-7-2013 (απόφαση του νέου ΔΣ του ΤΣΧ την 27-06-2013) αναφέρεται: «Γ. Οι εκάστοτε ειδικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για εκπροσώπηση και δέσμευση της Τράπεζας σε συγκεκριμένα θέματα ή έννομες σχέσεις εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς να ανακαλούνται από την ανωτέρω γενική απόφαση», …μια ασαφή παράγραφο που απαιτεί ερμηνεία, διότι δεν διευκρινίζει σε ποίο ΔΣ αναφέρεται και σε ποία περίοδο και σε ποία είναι τα «θέματα και έννομες σχέσεις» κλπ… σίγουρα όμως δεν αναφέρεται σε «συνεχόμενη εκπροσώπηση της τράπεζας», όπως ρητά αναφέρεται σε άλλα παλαιότερα  ΦΕΚ (αποφάσεις παλαιοτέρων ΔΣ).

Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια διακοπή και μια ασυνέχεια της εκπροσώπησης της τράπεζας μεταξύ της προ και μετά την 30-04-2013 περιόδου.

Σχετικά ΦΕΚ: 7909/19-7-2010, 10755/3-10-12 (με διορθώσεις: αντί «25/6/2012» γράψε «25/6/2010»), 11745/22-10-2012, 2255/12-4-2013, 4319/15-7-2013, 3150/3-6/2013, 3430/12-6-2013, 4436/18-7-2013
Και οι νόμοι: 2190/1920, 3864/2010, 3213/2003, 3601/2007

ΑΝΑΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗ και Αποζημίωση των τραπεζών για τα ληξιπρόθεσμα «κόκκινα δάνεια»: Ένσταση έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης, λόγω έλλειψης νόμιμης απαίτησης? (έλλειψη δανειστή).

Αν και όπως είπα η αιτία της μη-χορήγησης πιστοποιητικών εκπροσώπησης και πληρεξουσιότητας της τράπεζας προς τους δικηγόρους της δεν έχει ουσιώδη σημασία
για την θεμελείωση της ένστασης του δανειολήπτη στον δικαστήριο, εφόσον το βάρος της απόδειξης της νομιμότητάς της ανήκει στην τράπεζα και τελικά στο δικαστήριο,
εγώ δίνω μια ευλογοφανή εξήγηση,  η οποία ένα επαληθευθεί, καθιστά τα παραπάνω εγκλήματα βαρύτερα. Η εξήγηση αυτή είναι η εξής: Ως γνωστόν οι τράπεζες ανακεφαλαιποιήθηκαν με το συνολικό ποσόν των 50 δις. ευρώ, για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί τα «ίδια κεφάλαιά των» (Core Tier I) από το PSI και τα ανεξόφλητα δάνεια των νοικοκυριών. Τα κεφάλαια της ανακεφαλαιποίησης διατίθενται αποκλειστικά  για τον παραπάνω σκοπό (σύμφωνα με τον νόμο 3601/2007, άρθρα 27α και 28 περί κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, ΦΕΚ Α`178/01-8.2007. Συνεπώς οι τράπεζες δεν νομιμοποιούνται να απαιτούν για δεύτερη φορά τις οφειλές των δανειοληπτών των!...κι όμως το κάνουν με σφοδρότητα.  Για το θέμα αυτό έχει διατάξει έρευνα το υπουργείο οικονομικών με το αρ. πρωτ. Β.871.12-06-2012 εντολή τους προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, ΣΔΟΕ, ΤτΕ (γραφείο διοικητή), εισαγγελέα Χαλκίδος, μετά από δικές μου καταγγελίες.
Δεν αποκλείω βέβαια η άρνηση της τράπεζας για την χορήγηση πιστοποιητικών εκπροσώπησης και πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους της να είναι ενσυνείδητη, ηθική και ειλικρινής για τον παραπάνω λόγο της ανακεφαλοποίησής της, είτε για άλλο λόγο άγνωστο σε μένα.

Τα παραπάνω είναι δικά μου συμπεράσματα μετά από μακρά κι επίπονη έρευνα. Είναι το τέλος ενός δρόμου που ξεκίνησε με έλλογες υποψίες μου και κατέληξε σε τεκμηριωμένα νομικά επιχειρήματα για το έλλειμμα νομιμότητας εκπροσώπησης της Eurobank, με αποτέλεσμα την ακυροσιμότητα των δικαστικών πράξεών της ενώπιον των δικαστηρίων. Και νομίζω ότι και με τον τρόπο αυτό ξεπλήρωσα στο ελάχιστο, το καθήκον και την υποχρέωση που έχω απέναντι στον κόσμο που με  στηρίζει τόσα χρόνια. Δεν παύει όμως, η παραπάνω μελέτη μου, να χρήζει και μιας καλής δικηγορικής μελέτης και υποστήριξης για το καλό των ελλήνων από τους σύγχρονους μαυραγορίτες, τραπεζίτες τους δικηγόρους των και εισπρακτικών εταιρειών.
Αν και όπως είπα η αιτία της μη-χορήγησης πιστοποιητικών εκπροσώπησης και πληρεξουσιότητας της τράπεζας προς τους δικηγόρους της δεν έχει ουσιώδη σημασία
για την θεμελείωση της ένστασης του δανειολήπτη στον δικαστήριο, εφόσον το βάρος της απόδειξης της νομιμότητάς της ανήκει στην τράπεζα και τελικά στο δικαστήριο, οι παραπάνω σκέψεις μου. δίνουν στο θέμα μια επιστημονική (νομική) τεκμηρίωση και θα βοηθήσουν τόσο τους δικηγόρους, όσο και το δικαστήριο της υπόθεσης, κατά τις δυνάμεις μου.

Links για σημαντικά νομικά θέματα ληξιπρόθεσμων δανείων, διαφόρων τραπεζών

http://zoidosia.blogspot.gr/2012/12/blog-post.html (Ληξιπρόθεσμα Δάνεια και Ανακεφαλοποίση Τραπεζών, Eθνική, Πειραιώς, Αlpha, Eurobank)             
(ερευνα από τις αρχές, ΣΔΟΕ, ECB, TτΕ, Εισαγγελέας,  για την ανακεφαλοποίηση και τα ληξιπρόθεσμα δάνεια)

http://stoxasmos-politikh.blogspot.gr/2013/07/h-funds-ena.html#.UfTOdo8og71.facebook (η δήθεν πώληση των δανείων σε ξένα funds)

Που θα με βρείτε:

www.zodiosia.blogspot.com (το blog μου)

Δημ. Αντωνίου, τηλ. 22210-62743 

==========================
 "O σιωπών δοκεί συναινείν"

1 σχόλιο:

  1. ΚΑΝΤΕ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ: Όλες οι δικαστικές πράξεις της Eurobank είναι άκυρες (διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις κλπ). Δεν υπάρχει νόμιμο ΔΣ!...Μην υποκύπτετε στις συμμορίες των δικηγόρων και εισπρακτικών. Καταγγείλτε τις στις αρχές τους δικηγόρους. Μην πληρώνετε και μην υπογράφετε τίτποα. Η τράπεζα θα διαμελισθεί, πουληθεί, εξαφανιστεί...μην ακούτε διαφημιστικές προπαγανδιστικές διαφημίσεις. Θα χαθούν και οι καταθέσεις σας. Ήδη οι αρχές ελέγχουν την EOS MATRIX ΑΕ και την Κύκλος ΑΕ (εισπρακτικές).

    ΑπάντησηΔιαγραφή