Τετάρτη 14 Ιουλίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»


Κατεβάστε από εδώ το νέο νόμο:

http://www.opengov.gr/ode-ypes/nomos3861.pdf

Η ανοικτή διακυβέρνηση αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Άρθρο 1

Αντικείμενο του νόμου:

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η εισαγωγή της υποχρέωσης ανάρτησης των νόμων, των προεδρικών διαταγμάτων, και των πράξεων που εκδίδουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 πρόσωπα και όργανα στο Διαδίκτυο και η δημιουργία των προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διασφάλιση ευρύτατης δημοσιότητας αυτών.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής


 1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις και πράξεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων, τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τα όργανα διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρόντα νόμο, καθώς και τα όργανα των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Oι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται επίσης και σε πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα, στα οποία τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα.

 2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα νοούνται α) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους και β) οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/05.

 3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού νοούνται τα αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των ΟΤΑ.

 4. Στο διαδίκτυο αναρτώνται 1. Νόμοι που εκδίδονται και δημοσιεύονται κατά το Σύνταγμα,

 2. Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος,

 3. Τα προεδρικά διατάγματα κανονιστικού χαρακτήρα,

 4. Λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, εφοδιασμό και εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας καθώς και κάθε άλλη πράξη, η δημοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας,

 5. Ερμηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύκλιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας,

 6. Οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και οι επιμέρους δαπάνες Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,

 7. Πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης των φορέων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών,

 8. Πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου , των ΝΠΔΔ, των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,

 9. Πράξεις συγκρότησης αμειβόμενων ή μη επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, ανεξαρτήτως αν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι,

 10. Πράξεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, μελών επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας,

 11. Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με επιλογή, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι προκηρύξεις εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων και συμβολαιογράφων,

 12. Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) του πανεπιστημιακού τομέα και του εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης,

 13. Πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δημοσίευση τους προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,

 14. Περιλήψεις πράξεων διορισμού, μετάταξης, διαθεσιμότητας, αποδοχής παραίτησης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή υποβιβασμού υπαλλήλων, μόνιμων και μετακλητών, και διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου , των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού καθώς και αντιστοίχων πράξεων που αφορούν δημόσιους λειτουργούς, των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία, και περιλήψεις πράξεων διορισμού και συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή συμβάσεων έργου στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,

 15. Το σύνολο των συμβάσεων και των πράξεων που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι πράξεις υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων και οι αποφάσεις έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων,

 16. Περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,

 17. Πράξεις αποδοχής δωρεών στο Ελληνικό Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ, σε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,

 18. Πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης δημόσιας περιουσίας ή περιουσιακών στοιχείων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε φυσικά πρόσωπα, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ,

 19. Οι πράξεις α) παραχώρησης δημόσιων και δημοτικών κτημάτων, καθορισμού χρήσης γης παραχωρούμενου δημόσιου κτήματος, αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου κτήματος, β) καθορισμού εθνικών δρυμών, δασών και δασικών εκτάσεων, γ) χαρακτηρισμού εκτάσεων ως αναδασωτέων, δ) καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, λιμνών, ποταμών, ρεμάτων και χειμάρρων, ε) καθορισμού βιομηχανικών ζωνών στ) καθορισμού λατομικών ζωνών ζ) σύνταξης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών και Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου, έγκρισης και τροποποίησης χωροταξικών και ρυμοτομικών σχεδίων, προσδιορισμού ή τροποποίησης ορίων οικισμού και έγκρισης της μεταφοράς αυτού, η) σύνταξης και έγκρισης Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), θ)καθορισμού και τροποποίησης όρων δόμησης, ι) χορήγησης, αναστολής χορήγησης, τροποποίησης οικοδομικών αδειών, ια) χωροθέτησης, ιβ) καθορισμού αρχαιολογικών χώρων, ιβ) χαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέων. Αναρτώνται επίσης οι πράξεις ανάκλησης και ακύρωσης των παραπάνω πράξεων,

 20. Οι γνωμοδοτήσεις και τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

 21. Οι πράξεις και γνωμοδοτήσεις των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών διοικητικών αρχών, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,

 22. Ατομικές διοικητικές πράξεις, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου.Άρθρο 3

Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο


 1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε. Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο των αρμόδιων υπουργείων που αυτά διατηρούν. Οι πράξεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Οι πράξεις των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των οργάνων στα οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση υπογραφής ή έχει μεταβιβαστεί αρμοδιότητα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του εκάστοτε Υπουργείου. Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ, των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν.


 1. Σε περίπτωση συναρμοδιότητας η πράξη αναρτάται με μέριμνα των συναρμοδίων σε όλους τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους.


 1. Οι νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα και οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και να είναι ευχερώς προσβάσιμα στο μέσο χρήστη.


 1. Αν στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η ανάρτηση περίληψης της πράξης ή απόφασης στο Διαδίκτυο αναρτάται η περίληψη αυτή.

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων


 1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες με οποιοδήποτε τρόπο ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.

 2. Οι πράξεις που κατά τον παρόντα νόμο αναρτώνται στο Διαδίκτυο, αν δεν προβλέπεται από τον νόμο δημοσίευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο, δεν εκτελούνται, εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.

 3. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του παρόντος δεν θίγουν τις σχετικές δικονομικές ρυθμίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.

 4. Αν το κείμενο της κατά νόμο δημοσιευμένης πράξης δεν ταυτίζεται με το αντίστοιχο κείμενο που είναι αναρτημένο στον οικείο δικτυακό τόπο ισχύει το κείμενο που έχει δημοσιευτεί. Ως προς τις πράξεις που δεν δημοσιεύονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που αναρτήθηκε και του κειμένου της πράξης ισχύει το τελευταίο. Με ευθύνη του προσώπου ή οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο.


Άρθρο 5
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και απόρρητα

Η ανάρτηση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στο διαδίκτυο και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεν αναρτώνται πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Η ανάρτηση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στο διαδίκτυο και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των κρατικών απορρήτων όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις.


Άρθρο 6

Διαδικασία ανάρτησης στο διαδίκτυο


1. Σε κάθε Υπουργείο, σε κάθε κεντρική, ειδική ή περιφερειακή δημόσια υπηρεσία, ΝΠΔΔ καθώς και στους φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού καθώς και σε κάθε φορέα ή όργανο που είναι κατά τον παρόντα νόμο υπόχρεοι σε ανάρτηση νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και πράξεων στο Διαδίκτυο συγκροτείται ομάδα διοίκησης έργου με αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο. Στα μέλη των ομάδων αυτών δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση. Οι ομάδες διοίκησης έργου συγκροτούνται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και η σύνθεσή τους κοινοποιείται στον οικείο δικτυακό τόπο. Οι ομάδες διοίκησης έργου των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού συγκροτούνται 30 ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για τους φορείς αυτούς κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.

2. Παράλληλα με την ανάρτηση στους οικείους δικτυακούς τόπους σύμφωνα με το άρθρο 4, ο κατά νόμο υπόχρεος προς ανάρτηση διαβιβάζει στο Εθνικό Τυπογραφείο όλα τα αναγκαία στοιχεία για την ανάρτηση στον κεντρικό δικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα νόμο. Το Εθνικό Τυπογραφείο δημιουργεί και λειτουργεί με την εποπτεία του τον κεντρικό δικτυακό τόπο για την ανάρτηση των πράξεων.

3. Σε κάθε φορέα που σύμφωνα με τον παρόντα νόμο έχει υποχρέωση ανάρτησης στο διαδίκτυο δημιουργείται και τηρείται αρχείο των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων και αποφάσεων που αναρτώνται, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο και με ηλεκτρονικά μέσα.

4. Στο Εθνικό Τυπογραφείο δημιουργείται και τηρείται κεντρικό αρχείο νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και πράξεων που αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά την κείμενη νομοθεσία , το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο και με ηλεκτρονικά μέσα.

5. Οι φορείς και τα όργανα που υποχρεούνται σε ανάρτηση των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων και αποφάσεων κατά τον παρόντα νόμο λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και κατάλληλα τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.

6. Κατά το σχεδιασμό και τη συντήρηση των δικτυακών τόπων και την ανάρτηση των νόμων και πράξεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο λαμβάνεται πρόνοια ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο περιεχόμενο των δικτυακών τόπων.


 1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης, και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ιδίως αυτά που αφορούν τη συλλογή, ταξινόμηση, καταχώριση και επεξεργασία προς ανάρτηση των κειμένων των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και πράξεων που λαμβάνονται προς ανάρτηση, την έκδοση κωδικού αριθμού διαδικτυακής ανάρτησης, τη λήψη και καταχώριση του κωδικού αριθμού δημοσίευσης και στοιχείων του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον νόμο και η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις τεχνικές λεπτομέρειες της ανάρτησης στους δικτυακούς τόπους των φορέων και οργάνων που κατά τον παρόντα νόμο υποχρεούνται σε ανάρτηση, την ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώραν η κεντρική ανάρτηση, τη δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου.Άρθρο 7

Διάθεση τευχών
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του ν. 3469/2006 ( 131 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί επίσης να διαθέτει τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε μέσα ψηφιακής αποθήκευσης ύστερα από παραγγελία. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διάθεση του περιεχομένου των τευχών κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής η αναζήτηση του περιεχομένου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.


Άρθρο 8

Ανάρτηση οργανογράμματος και στοιχείων υπηρετούντων

Κάθε υπηρεσία ή φορέας του Δημοσίου, τα ΝΠΔΔ, οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές καθώς και οι φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού οφείλουν να αναρτούν στον δικτυακό τόπο τους το οργανόγραμμα και τη διάθρωση των υπηρεσιών και μονάδων, την περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων καθώς και τα ονόματα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης .


Άρθρο 9

Ειδικές ρυθμίσεις

1α. Στο άρθρο 284 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:
«Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του Νόμου 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Συνιστώνται στον Συνήγορο του Πολίτη 40 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού κλάδου ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ίδιας ειδικότητας. Προσόντα του κλάδου αυτού και της αντίστοιχης ειδικότητας είναι τα προβλεπόμενα στην παρούσα διάταξη. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται αποκλειστικά με απόσπαση ή μετάταξη, κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις του παρόντος, μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ της περιπτώσεως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 που συγκεντρώνουν τα προσόντα ειδικού επιστήμονα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή είναι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του δημόσιου τομέα με οκταετή τουλάχιστον υπηρεσία και με άριστη γνώση ξένης γλώσσας. Η επιλογή των υποψηφίων για απόσπαση υπαλλήλων γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του οικείου Υπουργού μετά από πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Η απόσπαση διαρκεί τρία έτη, μπορεί να παρατείνεται μόνο δύο φορές για ίσο χρονικό διάστημα με διαπιστωτική πράξη του Συνηγόρου του Πολίτη και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Δύο μήνες πριν από τη συμπλήρωση της διάρκειας της δεύτερης παράτασης της απόσπασης, ο υπάλληλος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη μετάταξή του στην αντίστοιχη οργανική θέση της παρούσης παραγράφου, άλλως η τρέχουσα απόσπασή του λήγει με την εκπνοή της περιόδου για την οποία είχε αποφασισθεί. Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ή οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας προέλευσης, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, και με παράλληλη κατάργηση της οργανικής θέσης την οποία κατείχε ο υπάλληλος στην υπηρεσία από την οποία μετατάσσεται, μετά από ειδική αξιολόγηση, η διαδικασία, ο τύπος και τα κριτήρια της οποίας καθορίζονται με τον Κανονισμό της Αρχής σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 2 του Νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄). Σε περίπτωση που η αίτηση μετάταξης απορριφθεί, η απόσπαση λήγει αυτοδίκαια. Η διάρκεια της απόσπασης των υποψηφίων για μετάταξη υπαλλήλων παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξής τους. Αναγκαίες μεταβατικές ρυθμίσεις για την υπηρεσιακή κατάσταση των μετατασσομένων, καθορίζονται με τον Κανονισμό της Αρχής σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 2 του Νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄). Οι μετατασσόμενοι εντάσσονται με την απόφαση μετάταξής τους στο βαθμό της θέσης που μετατάσσονται με βάση το βαθμό που κατέχουν και τον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό, έως τον τελευταίο ενιαίο βαθμό της θέσης, καθώς και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν. Οι μετατασσόμενοι με βάση την παρούσα διάταξη διατηρούν το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν πριν τη μετάταξή τους και όλη η εφεξής υπηρεσία τους στη νέα τους θέση θεωρείται ότι διανύεται στη θέση από την οποία προέρχονται. Η διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος γίνεται με ανέκκλητη δήλωσή τους που υποβάλλεται στον Συνήγορο του Πολίτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλογικά οι ρυθμίσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Νόμου 3234/2004 (ΦΕΚ 52Α΄). Οι μετατασσόμενοι με βάση την παρούσα διάταξη υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Συνηγόρου του Πολίτη, όπως αυτό έχει καθορισθεί με την υπ’ αρ. 2/43741/0022/23.8.2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1673Α΄)».
β. Οι παράγραφοι 7,8,9,10,11,12,13 α και β, 14,15 και 16 του ίδιου άρθρου αναριθμούνται αντιστοίχως σε 8,9,10,11,12,13 14α και β,15,16,17.
γ. Στην παράγραφο 8, όπως έχει αναριθμηθεί με το προηγούμενο εδάφιο, η φράση « με την παράγραφο 4» αντικαθίσταται από τη φράση « με την προηγούμενη παράγραφο».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, διαγράφεται η φράση «ή την εμπειρία».
Σε συνέχεια του ως άνω εδαφίου, προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Εξειδικευμένη εμπειρία είναι δυνατό να προβλέπεται ως προσόν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο για προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών που σχετίζονται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.
Η ισχύς της ανωτέρω διάταξης αρχίζει από 1η Μαΐου 2010».


3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄/ 29-3-2010) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Εισηγητές στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζονται μέλη του. Εισηγητές χωρίς δικαίωμα ψήφου μπορεί να ορίζονται από τον πρόεδρο αυτού και συνταξιούχοι Δικαστικοί Λειτουργοί της Διοικητικής Δικαιοσύνης ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή συνταξιούχοι λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από κατάλογο που καταρτίζει το ίδιο το Συμβούλιο.»

4. Συνιστάται στο Γραφείο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος μία (1) θέση μετακλητού υπαλλήλου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Για τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης και για κάθε άλλο σχετικό θέμα, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.


5. Με απόφασή του, ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να αναθέτει προσωρινά σε υπηρεσιακό παράγοντα των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου, με θέση τουλάχιστον τμηματάρχη, τη διενέργεια των πράξεων άμεσης διαχείρισης των υποθέσεων καθημερινής λειτουργίας του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπως καταβολή μισθών του προσωπικού, καταβολή μισθωμάτων, εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών, παραλαβή παραδοτέων ανατεθειμένων δράσεων, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών κ.α., η τυχόν παράλειψη των οποίων επάγεται ζημία σε βάρος του εν λόγω φορέα, καθώς και την απογραφή της κινητής περιουσίας του, μέχρι τη κατά τον νόμο τυχόν θέση αυτού σε εκκαθάριση.


6.α. Τροποποιείται το άρθρο 2 του Ν. 3166/03 και προστίθεται παράγραφος 4, η οποία ορίζει:
« 4. Με απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ή του μέλους της Κυβέρνησης το οποίο ασκεί την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας-Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης είναι δυνατό να προβλέπεται η αναστολή λειτουργίας Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας κάθε τάξεως. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εξωτερικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ή του μέλους της Κυβέρνησης το οποίο ασκεί την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας-Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης είναι δυνατή η επανέναρξη λειτουργίας Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας.»

β. Καταργούνται οι θέσεις που συστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3166/03. Οι ήδη υπηρετούντες στις καταργούμενες θέσεις καταλαμβάνουν προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται στην Κεντρική Υπηρεσία και υπηρετούν σε αυτές μέχρι τη λήξη της θητείας τους ή την καθ’οιονδήποτε τρόπο αποχώρησής τους. Το άρθρο 11 του ν. 3166/2003 καταργείται.

γ. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3166/03, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του αρ. 11 του ν. 3444/06 τροποποιείται ως εξής:
«Οι δημοσιογράφοι, μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, και οι υπάλληλοι που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους μπορεί να μετατίθενται στην Κεντρική Υπηρεσία όταν συμπληρώσουν τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο ίδιο Γραφείο. Η μετάθεση δημοσιογράφου ή υπαλλήλου μπορεί να πραγματοποιηθεί και προτού παρέλθει τριετία, είτε για υπηρεσιακούς λόγους, είτε μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, είτε εάν έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα. Aνώτατο όριο συνεχούς παραμονής στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ορίζεται η εξαετία, μετά τη συμπλήρωση της οποίας μετατίθενται υποχρεωτικά στην Κεντρική Υπηρεσία.»

δ. Για την κατάληψη της θέσης του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας-Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης κατά το άρθρο 30 του π.δ. 258/1993, κρίνονται υπάλληλοι όλων των κλάδων της ΠΕ κατηγορίας της υπηρεσίας αυτής.

7.α.Η παράγραφος 3 του άρθρου 43 του ν. 2304/1995 «Κύρωση Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η επιλογή του Προέδρου, του Εισαγγελέα και των Αντιπροέδρων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου γίνεται με απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. το οποίο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, επιλέγει για την κάλυψη των θέσεων αυτών μεταξύ όλων των υπηρετούντων αναθεωρητών Β΄ και Γ΄. Οι αναθεωρητές που επιλέγονται για τη θέση του Προέδρου ή του Εισαγγελέα προάγονται σε αναθεωρητές Α΄ και οι αναθεωρητές που επιλέγονται σε θέση αντιπροέδρου προάγονται σε αναθεωρητές Β΄ με προεδρικό διάταγμα».
β. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 60 του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: (α) «Οι αναγνωριζόμενοι ως αντιρρησίες συνείδησης υποχρεούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία, διπλάσια από εκείνη που θα εκπλήρωναν εάν υπηρετούσαν ενόπλως. (β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, επιτρέπεται η απόλυση των αντιρρησιών συνείδησης και πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, όχι όμως πριν από τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, που ισχύει για την οριστική απόλυση των ενόπλως υπηρετούντων οπλιτών οιουδήποτε κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, προσαυξημένου τουλάχιστον κατά δύο (2) μήνες».
γ. Ακίνητα ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, του Ταμείου Εθνικού Στόλου και του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του κάθε ταμείου να παραχωρούνται κατά χρήση στο Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδίως στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον τα ακίνητα αυτά δεν είναι αναγκαία για τις Ένοπλες Δυνάμεις και με την παραχώρηση της χρήσης εξυπηρετούνται λόγοι γενικού συμφέροντος. Η παραχώρηση της χρήσης μπορεί να γίνεται χωρίς αντάλλαγμα. Με την κατά το πρώτο εδάφιο απόφαση καθορίζονται τυχόν πρόσθετοι όροι υπό τους οποίους τελεί η παραχώρηση, η οποία μπορεί να ανακληθεί εφόσον αρθούν οι λόγοι που την επέβαλαν. Στην ρύθμιση των προηγούμενων εδαφίων δεν εμπίπτουν τα ακίνητα που ανήκουν στο πεδίο προστασίας του άρθρου 109 του Συντάγματος.

8. Από τη δημοσίευση του παρόντος και έως 31-12-2010, δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτημάτων στο ΑΣΕΠ για προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού από τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού καθώς και από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Επιχειρήσεις αυτών. Αιτήματα που έχουν ήδη υποβληθεί στο ΑΣΕΠ από τους ανωτέρω φορείς δεν εξετάζονται.

9 α. Η ΕΡΤ Α.Ε. μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ανεξαρτήτως της πρόβλεψης των σχετικών ειδικοτήτων και του αριθμού των θέσεων στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της. Οι συμβάσεις αυτές καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει. Για τις ειδικότητες που εξαιρούνται από το Ν.2190/1994, όπως ισχύει, οι συμβάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικού και τους όρους που καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζεται, μεταξύ άλλων, και ο συνολικός αριθμός των απαιτούμενων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ανά ειδικότητα, η δαπάνη που θα βαρύνει κατ΄ έτος τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε. και τα απαιτούμενα προσόντα. Οι ανωτέρω συμβάσεις μπορεί να έχουν διάρκεια μέχρι ένα έτος και να ανανεώνονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Π.Δ. 164/2004.
β. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. πριν από την έναρξη ισχύος του ν.3812/2009 (ΦΕΚ Α΄234), παράγουν όλες τις έννομες συνέπειες μέχρι τη λήξη τους.

10. H παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) αντικαθίσταται από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού ως εξής:
« 4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄), που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.3613/2007(ΦΕΚ 263 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
Η απόσπαση των Επιθεωρητών – Ελεγκτών, που έχουν συμπληρώσει εννέα (9) συνεχή έτη υπηρεσίας στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ως Επιθεωρητές-Ελεγκτές ή ως Βοηθοί Επιθεωρητές-Ελεγκτές, ανανεώνεται αυτοδίκαια. Ο συνολικός αριθμός των ανωτέρω Επιθεωρητών – Ελεγκτών των οποίων η απόσπαση ανανεώνεται αυτοδίκαια δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 20% του εκάστοτε αριθμού των οργανικών θέσεων του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Η απόσπαση των ανωτέρω Επιθεωρητών – Ελεγκτών ανακαλείται κατόπιν εισήγησης του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. μόνο για λόγους αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή πλημμελούς άσκησης αυτών ή ύστερα από αίτηση των ιδίων.»Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου, ενόψει του χρόνου που θα απαιτηθεί, για τη δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος, που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά την ψήφιση του, αρχίζει ως ακολούθως:


α) σε ό,τι αφορά πράξεις του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συμβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και των οργάνων, στα οποία τα ως άνω όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση υπογραφής ή μεταβιβάσει αρμοδιότητα, από την 1η Οκτωβρίου 2010.

β) σε ό,τι αφορά πράξεις των οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ, των οργάνων διοίκησης των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξαρτήτων και ρυθμιστικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από την 1η Νοεμβρίου 2010.

γ) σε ό,τι αφορά αποφάσεις και πράξεις των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού από την 15η Μαρτίου 2011.

δ) σε ό,τι αφορά το άρθρο 7 από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου

ε) σε ό,τι αφορά το άρθρο 8 ανάλογα προς τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α-γ του παρόντος άρθρου

στ) σε ό,τι αφορά το άρθρο 9 από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.Ο Πρωθυπουργός
Γεώργιος Α. Παπανδρέου
Οι Υπουργοί

Εσωτερικών Αποκέντρωσης Οικονομικών
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Ιωάννης Ραγκούσης Γεώργιος Παπακωνσταντίνου


Εθνικής Άμυνας Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας
Ευάγγελος Βενιζέλος Λουκία- Ταρσίτσα Κατσέλη


Περιβάλλοντος Ενέργειας Παιδείας Δια Βίου Μάθησης
και Κλιματικής Αλλαγής και Θρησκευμάτων


Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη Άννα Διαμαντοπούλου

Υποδομών Μεταφορών Εργασίας και Κοινωνικής
και Δικτύων Ασφάλισης


Δημήτριος Ρέππας Ανδρέας Λοβέρδος

Υγείας και Κοινωνικής Αγροτικής Ανάπτυξης
Αλληλεγγύης και Τροφίμων

Μαρία – Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου Αικατερίνη Μπατζελή

Δικαιοσύνης Διαφάνειας Προστασίας του Πολίτη
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Χαράλαμπος Καστανίδης Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

Πολιτισμού και Τουρισμού

Παύλος Γερουλάνος 
------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


I. Σκοπός του σχεδίου νόμου, με το οποίο εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο, είναι η επίτευξη της μέγιστης δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης. Η ευρεία δημοσιότητα και η πρόσβαση στην πληροφορία που εξασφαλίζουν τα νέα μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας διασφαλίζουν τη διαφάνεια της κρατικής δράσης και κατ’ αποτέλεσμα την υπευθυνότητα, την ευθύνη και τη λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

Η ευρεία διαδικτυακή δημοσιότητα ενισχύει τις πραγματικές δυνατότητες των πολιτών να απολαύσουν και να ασκήσουν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους: πρωτίστως το δικαίωμα πληροφόρησης, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 Α § 1 του Συντάγματος, και συνακόλουθα και τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα που συναρτώνται με ή και εξαρτώνται από την πληροφόρηση αυτή, όπως το δικαίωμα ανάπτυξης της προσωπικότητας, της συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή ( άρθρο 5 § 1 Σ) αλλά και το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας ( άρθρο 5 Α § 2 Σ).

Η υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων και αποφάσεων στο διαδίκτυο δεν υποκαθιστά το ισχύον σύστημα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή άλλες μορφές δημοσιότητας που ήδη προβλέπει η νομοθεσία (όπως π.χ. ανάρτηση σε κοινοτικό κατάστημα, δημοσίευση στον τύπο). Με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου ενισχύεται και συμπληρώνεται αυτό το σύστημα.
Για τις πράξεις και αποφάσεις, για τις οποίες ήδη προβλέπεται δημοσίευση, η ανάρτηση στο διαδίκτυο έχει συμπληρωματικό αλλά ωστόσο υποχρεωτικό χαρακτήρα (άρθρο 3 παρ. 1-4 σε συνδυασμό με άρθρο 4 παρ. 1, 2). Η διαδικτυακή δημοσιότητα και η ανά Υπουργείο και φορέα ανάρτηση διευκολύνει τους πολίτες στην αναζήτηση του περιεχομένου. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται περαιτέρω η οργάνωση της ανάρτησης πράξεων και αποφάσεων σε μορφή άμεσα προσβάσιμη και κατανοητή από όλους και κατά τρόπο, ώστε ο πολίτης να μπορεί να αναζητήσει και να βρει τις σχετικές πληροφορίες χωρίς να γνωρίζει απαραίτητα τη δομή και τις αρμοδιότητες της εκάστοτε υπηρεσίας.

Ήδη, προ δεκαετίας και πλέον, αρκετοί δημόσιοι φορείς διατηρούν δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, στις οποίες αναρτώνται νόμοι και άλλα κανονιστικά κείμενα που αφορούν το πεδίο αρμοδιοτήτων του εκάστοτε δημόσιου φορέα. Η οργάνωση, η έκταση και η πληρότητα των αναρτημένων κανονιστικών κειμένων ποικίλλουν σε αξιοσημείωτο βαθμό καθώς – με δεδομένο ότι δεν υφίστανται δεσμευτικοί κανόνες και προδιαγραφές - εξαρτώνται αποκλειστικά από τις αντιλήψεις και επιλογές των υπευθύνων της εκάστοτε ιστοσελίδας. Με το σχέδιο νόμου η ανάρτηση των πράξεων που εκδίδουν τα αναφερόμενα στο σχέδιο νόμου πρόσωπα και όργανα εισάγεται πλέον ως υποχρέωση των προσώπων αυτών(άρθρο 1). Tαυτόχρονα προσδιορίζεται με τη μέγιστη εφικτή ακρίβεια το εύρος της υποχρέωσης ανάρτησης και προβλέπεται η ρύθμιση των διαδικασιών και προδιαγραφών που απαιτούνται, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός του νόμου και η ποιότητα της δημοσιότητας.

Στο άρθρο 2 του σχεδίου νόμου ορίζονται (άρθρο 2§ 1) τα μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα όργανα, οι πράξεις των οποίων αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο, εφόσον εντάσσονται στις κατηγορίες και περιπτώσεις που περιλαμβάνονται ρητά στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος (άρθρο 2 § 4). Σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θα αναρτώνται στο Διαδίκτυο νόμοι και προεδρικά διατάγματα αλλά και πράξεις και αποφάσεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία, οι Υπουργοί και Υφυπουργοί, οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς (των Γραμματέων των Περιφερειών συμπεριλαμβανομένων). Προκειμένου να μην υπάρξουν κενά και διαφοροποιήσεις ως προς την έκταση της εφαρμογής, στους υπόχρεους έχουν συμπεριληφθεί και τα όργανα εκείνα στα οποία τα ως άνω πρόσωπα και όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα. Ως προς τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, στους υπόχρεους περιλαμβάνονται τόσο τα αιρετά όργανα όσο και τα νομικά πρόσωπα αλλά και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ. Η οικεία νομοθεσία για τους ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού Νόμος 3852.2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87 Α’) προβλέπει και περαιτέρω υποχρεώσεις για τη διαδικτυακή δημοσιότητα και την ανάρτηση αποφάσεων, οι οποίες συμπληρώνουν τις υποχρεώσεις που περιέχονται στο παρόν σχέδιο νόμου. (βλ . Καλλικράτης)

Προς άρση τυχόν ερμηνευτικών ζητημάτων, στο άρθρο 2 (§ 2) ορίζονται ρητά οι φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι είναι υπόχρεοι για ανάρτηση των πράξεων που προβλέπει το σχέδιο νόμου. Λόγω της σημασίας των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κρίνεται αναγκαία η ευρύτατη, δια της ανάρτησης δημοσιότητα τόσο των γνωμοδοτήσεων που έχει κάνει δεκτές ο εκάστοτε αρμόδιος Υπουργός. Στην προς ανάρτηση ύλη συμπεριλαμβάνονται και τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων λόγω της ιδιαίτερης σημασίας τους για τη νόμιμη και χρηστή διοίκηση. Αντίστοιχα η σημασία των αρμοδιοτήτων των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών διοικητικών αρχών για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και τη σύννομη και εύρυθμη λειτουργία του κράτους και των κατά περίπτωση ρυθμιζόμενων πεδίων (όπως οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή η ενέργεια) είναι τέτοια ώστε οι αρχές αυτές να συμπεριληφθούν στους φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται στην ανάρτηση των πράξεων που προβλέπει το σχέδιο νόμου. Η διαδικτυακή δημοσιότητα ενισχύει στην προκειμένη περίπτωση τη διαφάνεια της δραστηριότητάς τους και τον δημόσιο έλεγχο. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται τόσο οι συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές [ΑΣΕΠ, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών, Συνήγορος του Πολίτη] όσο και αρχές, ανεξάρτητες ή/και ρυθμιστικές, που προβλέπονται από την κοινή νομοθεσία [π.χ. ΕΕΤΤ, ΡΑΕ, Επιτροπή Ανταγωνισμού κλπ.].

Εκτός από τις πράξεις που λόγω του κανονιστικού χαρακτήρα τους δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις πράξεις που θα αναρτώνται στο Διαδίκτυο συμπεριλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 2 § 4 του σχεδίου νόμου μία σειρά από πράξεις και αποφάσεις που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τη διαφάνεια και τον έλεγχο της κρατικής δράσης. Ειδικότερα

α) Αναρτώνται προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και οι επιμέρους δαπάνες Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δημοσίων υπηρεσιών, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών. Η διαφάνεια των δαπανών, του προϋπολογισμού και της εκτελέσής του είναι κρίσιμο εργαλείο αποτελεσματικότητας και ελέγχου.
β) Αναρτώνται διορισμοί και μεταβολές ως προς τα πρόσωπα στις διοικήσεις των Υπουργείων και των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η δημοσιοποίηση αυτής της κατηγορίας πράξεων αποσκοπεί ακριβώς στη διασφάλιση της ανοιχτής διακυβέρνησης.
γ) Μια τρίτη κατηγορία αναφέρεται στη συγκρότηση επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου καθώς και οι προβλεπόμενες αμοιβές των μελών τους, ώστε να υπάρχει διαφάνεια τόσο ως προς τη δράση της διοίκησης όσο και ως προς το κόστος που συνεπάγεται για τον προϋπολογισμό η συγκρότηση και λειτουργία τέτοιων επιτροπών.
δ) Η μέγιστη δυνατή δημοσιότητα επιδιώκεται και ως προς τις προκηρύξεις επιλογής προσωπικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών φορέων του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των οργάνων, νομικών προσώπων και επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Αντίστοιχα δημοσιοποιούνται πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων σε προκηρύξεις και διαγωνισμούς επιλογής προσωπικού, όπου αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, αλλά και περιλήψεις πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων και στελεχών του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.
ε) Μία ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία συνιστά η δημοσιοποίηση στοιχείων για τις πράξεις που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους αλλά και στοιχείων που αφορούν διακηρύξεις, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.
στ) Αντίστοιχο σκοπό, δηλ. τον δημόσιο έλεγχο της διαχείρισης και εν τέλει την προστασία της κοινής, της δημόσιας περιουσίας εξυπηρετεί και η δημοσιοποίηση πράξεων δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης δημόσιας και κοινοτικής περιουσίας ή περιουσιακών στοιχείων τόσο του δημοσίου όσο φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης α'και β' βαθμού.

ζ) Τον έλεγχο της διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας εξυπηρετεί και η δημοσιοποίηση των πράξεων αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου κτήματος, καθορισμού εθνικών δρυμών και δασικών εκτάσεων, χαρακτηρισμού εκτάσεων ως αναδασωτέων και οι ανακλήσεις των χαρακτηρισμών αυτών, καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, λιμνών, ποταμών, ρεμάτων και χειμάρρων.. Για τον ίδιο λόγο συμπεριλαμβάνεται η δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο καθορισμού βιομηχανικών ζωνών, σύνταξης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών και Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου, έγκρισης και καθορισμού ΖΟΕ, έγκρισης και τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων, προσδιορισμού ή τροποποίησης ορίων οικισμού και έγκρισης της μεταφοράς αυτού, καθορισμού και τροποποίησης όρων δόμησης, χορήγησης, αναστολής χορήγησης, τροποποίησης και ανάκλησης οικοδομικών αδειών, χωροθέτησης, καθορισμού αρχαιολογικών χώρων, χαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέων, πράξεις σύνταξης και έγκρισης πολεοδομικών και ρυμοτομικών σχεδίων.

Προβλέπεται τέλος η ανάρτηση ατομικών διοικητικών πράξεων, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου. Δεν γίνεται περαιτέρω εξειδίκευση καθώς δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί με απόλυτη ακρίβεια το σύνολο των περιπτώσεων που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία.

Το άρθρο 3 αναφέρεται στην κατ’ εξοχήν υποχρέωση που εισάγει το σχέδιο νόμου, δηλ. την ανάρτηση των προβλεπόμενων σε αυτό πράξεων στο διαδίκτυο. Η ανάρτηση πρέπει να λαμβάνει χώρα αμελλητί, δηλ. χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, ώστε να εκπληρώνονται οι σκοποί του νόμου, η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών, η διαφάνεια και ο αποτελεσματικός έλεγχος της διοικητικής δράσης. Δεν εισάγεται ρητά αλλά εξυπακούεται η υποχρέωση ίδρυσης και διατήρησης δικτυακού τόπου από τους υπόχρεους προς ανάρτηση φορείς. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν όλες οι κατηγορίες πολιτών πλήρη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών εισάγεται η υποχρέωση να λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να μην απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες για την εύρεση της σχετικής πληροφορίας. Σύμφωνα με αρχή που εισάγει το σχέδιο νόμου οι νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα και οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος σχεδίου νόμου αναρτώνται με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και να είναι ευχερώς προσβάσιμα στον μέσο χρήστη.

Στο άρθρο 4 ρυθμίζεται το ζήτημα της ισχύος των αναρτώμενων πράξεων. Κατά τη γενική αρχή, οι κατά νόμο καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιευτέες ισχύουν από τη δημοσίευσή τους, εκτός εάν στην ίδια τη δημοσιευμένη ρύθμιση ή πράξη προβλέπεται άλλως. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου (άρθρο 4 § 2 ) οι πράξεις που αναρτώνται στο Διαδίκτυο και δεν προβλέπεται από τον νόμο δημοσίευσή τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν εκτελούνται, εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς την υποχρέωση ανάρτησης στο διαδίκτυο ακόμη και των πράξεων που δεν δημοσιεύονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, η ανάρτηση ανάγεται σε όρο εκτέλεσης της πράξης. Προκειμένου να μην περιοριστούν τα δικαιώματα των ατόμων και κυρίως το δικαίωμα έννομης προστασίας (άρθρο 20 § 1 Σ) προβλέπεται ότι αυτό δεν θίγει τις δικονομικές διατάξεις για την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων (προθεσμίες άσκησης κλπ.).

Περαιτέρω, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και διαφανής λειτουργία της διοίκησης αλλά και χάριν της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας της εμπιστοσύνης των διοικουμένων ρυθμίζεται ειδικά η περίπτωση που το αναρτημένο στο διαδίκτυο κείμενο μίας πράξης διαφέρει από το δημοσιευμένο με άλλο τρόπο ή/και από το κείμενο της πράξης που εκδόθηκε. Το άρθρο 4 § 4 του σχεδίου νόμου προβλέπει ότι αν το κείμενο της κατά νόμο δημοσιευμένης πράξης δεν ταυτίζεται με το αντίστοιχο κείμενο που είναι αναρτημένο στον οικείο δικτυακό τόπο ισχύει το κείμενο που έχει κατά νόμο δημοσιευτεί. Ως προς τις πράξεις που δεν δημοσιεύονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που αναρτήθηκε και του κειμένου της πράξης ισχύει το τελευταίο. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται ότι με ευθύνη του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο.

Αν και προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις, το άρθρο 5 εισάγει και ρητά την υποχρέωση να λαμβάνονται υπόψη αφενός το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αφετέρου οι ρυθμίσεις για την προστασία απορρήτων (όπως τα κρατικά, εταιρικά κ.α) και δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τόσο κατά την ανάρτηση καθεαυτή όσο και ως προς την οργάνωση της αναζήτησης των σχετικών πληροφοριών Η ρύθμιση αυτή ανταποκρίνεται τόσο στις συνταγματικές επιταγές για προστασία δημοσίων συμφερόντων και ατομικών δικαιωμάτων, όπως η προσωπικότητα, η προστασία των προσωπικών δεδομένων ή η οικονομική ελευθερία. Αντιστοίχως το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας αποκλείει την πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Λόγω της ευρύτατης δημοσιότητας που συνεπάγεται η ανάρτηση στο διαδίκτυο αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η ανάρτηση πράξεων, στις οποίες περιλαμβάνονται ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δηλ. τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 β του ν. 2472/97, όπως ισχύει.


Το άρθρο 6 ρυθμίζει θέματα που αφορούν την ανάρτηση. Τα θέματα αυτά είναι καταρχήν διαδικαστικού και οργανωτικού χαρακτήρα. Γίνεται αναφορά στη λειτουργία ομάδων διοίκησης έργου ανά φορέα με αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο Για τη διευκόλυνση της αναζήτησης, της έρευνας και της αναζήτησης των αναρτώμενων πράξεων αλλά και την εγγύηση της διαφάνειας προβλέπεται η δημιουργία και τήρηση αρχείου στον εκάστοτε φορέα αρχείου των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και πράξεων που αναρτώνται, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο και με ηλεκτρονικά μέσα. Για τον ίδιο λόγο προβλέπεται η δημιουργία και τήρηση αντίστοιχου κεντρικού αρχείου στο Εθνικό Τυπογραφείο, στο δικτυακό τόπο του οποίου λαμβάνει χώρα παραλλήλως η κεντρική ανάρτηση νόμων και πράξεων.

Το άρθρο 6 περιλαμβάνει περαιτέρω την υποχρέωση λήψης των αναγκαίων και κατάλληλων τεχνικών, διαδικαστικών και οργανωτικών μέτρων προκειμένου να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται και να μην αναιρείται για τεχνικούς και οργανωτικούς λόγους ο σκοπός του νόμου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η πραγματική δυνατότητα της πρόσβασης όλων, χωρίς ανισότητες που οφείλονται σε αναπηρίες, στο περιεχόμενο των αναρτώμενων πράξεων το σχέδιο νόμου εισάγει την υποχρέωση της υπηρεσιακής μονάδας να λαμβάνει πρόνοια, ώστε ο σχεδιασμός και η συντήρηση των δικτυακών τόπων καθώς και ανάρτηση των νόμων και πράξεων που προβλέπονται στο παρόν σχέδιο νόμου να γίνεται με τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητά τους σε άτομα με αναπηρία. Τέλος παρέχεται στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης, και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης νομοθετική εξουσιοδότηση να ρυθμίσει τα τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα για την εφαρμογή των προβλεπομένων στο παρόν σχέδιο νόμου.

Η δημοσιότητα και η διαφάνεια ενισχύονται περαιτέρω καθώς καθιερώνεται πλέον η δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (άρθρο 7 του σχεδίου νόμου. Η πρόσβαση στην πληροφόρηση και πιο συγκεκριμένα στα κανονιστικά και άλλα κείμενα που ο νομοθέτης έχει κρίνει ως δημοσιευτέα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συνιστά συνταγματικό δικαίωμα, η απόλαυση του οποίου δεν επιτρέπεται να εξαρτάται από την επιβολή και καταβολή αντιτίμου ή συνδρομής.

Η διαφάνεια ως προς τις πράξεις των κρατικών και αυτοδιοικητικών οργάνων πρέπει να συμπληρώνεται από τη διαφάνεια ως προς την οργάνωση, τις αρμοδιότητες, τη σύνθεση και στελέχωση αυτών των φορέων. Για τον λόγο αυτό εισάγεται η υποχρέωση για κάθε υπηρεσία, φορέα του Δημοσίου, τα ΝΠΔΔ, τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τις ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές καθώς και τους φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού να αναρτούν στον δικτυακό τόπο τους το οργανόγραμμα και τη διάρθρωση των υπηρεσιών και μονάδων, την περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων καθώς και τα ονόματα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης . Η ανάρτηση των στοιχείων αυτών εξυπηρετεί και τον πολίτη ως προς τη διεκπεραίωση των υποθέσεων και συναλλαγών του με τη διοικητικές αρχές.


Αν και το σύστημα ανάρτησης βρίσκεται ήδη σε φάση πιλοτικής εφαρμογής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προβλέπεται διαφοροποιημένη έναρξη ισχύος για τους διάφορους υπόχρεους, καθώς εκτιμάται ότι θα χρειαστεί περίοδος προετοιμασίας και προσαρμογής των διαδικασιών και των συστημάτων στις υποχρεώσεις που εισάγονται με το παρόν σχέδιο νόμου.


II. 1. Στο πλαίσιο της αυτοτελούς διάταξης που αναφέρεται σε ειδικές ρυθμίσεις, προτείνεται ν’ αυξηθεί κατά 15 (δηλαδή να γίνει 40, όπως ακριβώς ήταν και στο άρθρο 5 παρ. 2 ν. 2477/97) ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων που μπορούν ν’ απασχοληθούν ως ειδικοί επιστήμονες στον Συνήγορο του Πολίτη.
Επί πλέον, ως προς το νομικό καθεστώς της υπηρεσιακής τους σχέσης, παρατηρείται ότι οι υπάλληλοι αυτοί, εφ’ όσον επιλέγουν να κάνουν χρήση της δυνατότητας ανανέωσης, βρίσκονται ήδη να υπηρετούν μακράν της οργανικής τους θέσης για χρονικό διάστημα πολύ μεγαλύτερο απ’ όσο είναι καν νοητό στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Ωστόσο, η απόσπαση αποτελεί εξ ορισμού (άρθρο 68 παρ. 1 Υπαλληλικού Κώδικα, ν. 3528/2007) προσωρινή και εξαιρετική κατάσταση η οποία δεν είναι δυνατό να παρατείνεται επ’ άπειρον, πολλώ μάλλον αφού βαρύνει την υπηρεσία προέλευσης με ανυπέρβλητη οργανωτική και δημοσιονομική αταξία. Αντίστροφα, τυχόν χρονικός περιορισμός των περιόδων ανανέωσης (όπως εκείνος του άρθρου 5 παρ. 2 ν. 2477/97) θα στερούσε βιαίως τον Συνήγορο του Πολίτη από τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης έμπειρων και δοκιμασμένων στελεχών.
Προς σύμμετρη και ορθολογική αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, προτείνεται η αναμόρφωση του καθεστώτος απασχόλησης δημοσίων υπαλλήλων σε καθήκοντα ειδικού επιστήμονα. Προτιμάται η νέα γενική ρύθμιση, ακριβώς επειδή το ζητούμενο είναι η αντιμετώπιση δομικών προβλημάτων και όχι η τακτοποίηση συγκεκριμένων υπαλλήλων που τυχαίνει να υπηρετούν σήμερα. Έτσι, κατ’ αρχήν διατηρείται η απόσπαση κατόπιν ανοικτής προκήρυξης ως ενιαία πύλη εισόδου επιστημονικού υπαλληλικού προσωπικού στον Συνήγορο του Πολίτη, μάλιστα δε ορίζεται ότι η ήδη προβλεπόμενη παράταση των αποσπάσεων θα διενεργείται πλέον με απλή διαπιστωτική πράξη του Συνηγόρου, προκειμένου να απλοποιηθεί η σχετική διοικητική διαδικασία και συγχρόνως να διασφαλισθεί η ακώλυτη και χωρίς διαδικαστικές καθυστερήσεις συνέχιση παροχής υπηρεσιών του αποσπασμένου επιστημονικού προσωπικού. Όμως, κατά τη συμπλήρωση 9 ετών, που αντιστοιχούν στην αρχική τριετή απόσπαση και 2 ανανεώσεις, ο υπάλληλος καλείται να επιλέξει αν θα επιστρέψει στην υπηρεσία προέλευσής του (όπως ήδη πολλοί έχουν προτιμήσει) ή αν θα επιδιώξει να παραμείνει εσαεί στον Συνήγορο του Πολίτη.
Η σχετική αίτηση μετάταξης κρίνεται από τον ίδιο τον Συνήγορο του Πολίτη βάσει ειδικής αξιολόγησης, αφού ως καθοριστικής σημασίας μεταβολή πρέπει να υπάγεται σε εξειδικευμένα κριτήρια, ποιοτικώς διάφορα εκείνων που συγκροτούν τις τρέχουσες υπηρεσιακές εκθέσεις. Για τη διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς και για μεταβατικά ζητήματα που αφορούν τους μετατασσομένους, παρέχεται κανονιστική εξουσιοδότηση δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 7 ν. 3051/2002. Σε περίπτωση θετικής κρίσης επί της αίτησης, ο Συνήγορος του Πολίτη προκαλεί την έκδοση απόφασης, την οποία συνυπογράφει κατά δεσμία αρμοδιότητα ο κατά νόμο (άρθρο 74 Υπαλληλικού Κώδικα, ν. 3528/2007) συναρμόδιος, προϊστάμενος της υπηρεσίας προέλευσης.

Δεδομένου ότι το επιστημονικό προσωπικό της νέας αυτής ρύθμισης αποτελεί καινοφανή κατηγορία (εν αντιθέσει προς άλλες ανεξάρτητες αρχές, όπως λ.χ. την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπου ευθύς εξ αρχής οι ελεγκτές προσλαμβάνονταν ως μόνιμοι δυνάμει του άρθρου 20 παρ. 1 ν. 2472/97, ή το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού όπου ιδρύθηκαν θέσεις ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με το άρθρο 12 παρ. 1 ν. 3051/2002), για το μισθολογικό τους καθεστώς θα πρέπει να γίνει ειδική μνεία στον νόμο. Για λόγους ισότητας και εν όψει της απόλυτης ταύτισης του αντικειμένου εργασίας, επιλέγεται ως αυτονόητη η υπαγωγή στο μισθολογικό καθεστώς του ήδη υπηρετούντος κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 ν. 3094/2003 ειδικού επιστημονικού προσωπικού, όπως αυτό έχει ρυθμισθεί με υπουργική απόφαση δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 5 παρ. 4 ν. 3094/2003 («οι αποδοχές των ειδικών … επιστημόνων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών …, μετά από πρόταση της Αρχής»). Όσον αφορά τα βαθμολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα της μετάταξης, επαναλαμβάνονται οι συνήθεις σχετικές μεταβατικές ρυθμίσεις.
Τέλος, για το επιστημονικό προσωπικό που ήδη υπηρετεί με απόσπαση προτείνεται μεταβατική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποίαν υπάγονται εφεξής στο ανωτέρω νέο καθεστώς, καταλαμβάνουν (κατ’ αρχήν ως αποσπασμένοι) οργανικές θέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας και μπορούν να ζητήσουν τη μετάταξή τους εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει εννεαετή υπηρεσία ή αμέσως μόλις τη συμπληρώσουν, άλλως η τρέχουσα απόσπασή τους λήγει με την εκπνοή της περιόδου για την οποία είχε αποφασισθεί.

2. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, περιορίζεται η εμπειρία ως τυπικό προσόν διορισμού, το οποίο προβλέπεται με την οικεία ανακοίνωση, μόνο για τις περιπτώσεις που οι εποχικές ανάγκες που θα καλύψει το εν λόγω προσωπικό, άπτονται της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής. Σε κάθε άλλη περίπτωση καταργείται η δυνατότητα πρόβλεψης της εμπειρίας ως τυπικό προσόν πρόσληψης. Η εν λόγω ρύθμιση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να μην αποκλείονται από τη συμμετοχή σε προκηρύξεις προσωπικού ορισμένου χρόνου των υπηρεσιών και των φορέων του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009, υποψήφιοι οι οποίοι δεν διέθεταν εμπειρία σε συγκεκριμένο αντικείμενο. Δεν θίγονται οι διατάξεις βάσει των οποίων οι μονάδες της εμπειρίας για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσμετρώνται, ως βαθμολογούμενο κριτήριο.

3. Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προς διευκόλυνση του έργου και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Ε.Υ.Σ.).

4. Για την υποστήριξη της λειτουργίας του Γραφείου του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, όσον αφορά στην αντιμετώπιση εξειδικευμένων ζητημάτων, προτείνεται η σύσταση θέσης μετακλητού υπαλλήλου.

5. Με τη ρύθμιση που εισάγεται διασφαλίζεται, με τρόπο αξιόπιστο και ελεγχόμενο από το εποπτεύον Υπουργείο, η συνέχεια της λειτουργίας του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, η διοίκηση του οποίου έχει εκλείψει, καθώς και η διαχείριση των επειγουσών υποθέσεών του, κατά το μεσοδιάστημα μέχρι την τελική ρύθμιση της τύχης αυτού, με βάση επικείμενο νομοθέτημα για την συγχώνευση και κατάργηση φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα.


6. Με την παράγραφο 6 προβλέπονται ρυθμίσεις με τις οποίες καθίστανται εφικτές διαρθρωτικές αλλαγές στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικές περικοπές στις δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας. Οι εν λόγω περικοπές αποτελούν μέρος των ενεργειών που απαιτούνται για το δημοσιονομική εξυγίανση και τον εξορθολογισμό των δαπανών του δημοσίου. Η συγκεκριμένη παρέμβαση γίνεται για λόγους εθνικού συμφέροντος, λόγω των δυσμενών συνεπειών στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες του μεγέθους του δημοσίου χρέους και της επιτακτικής ανάγκης μείωσης του δημοσίου ελλείμματος. Στο πλαίσιο των περικοπών και της ανάγκης για διαρθρωτικές αλλαγές της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας-Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, εισάγονται οι πιο κάτω ρυθμίσεις:
α. Με την περίπτωση α δίνεται η δυνατότητα να αναστέλλεται η λειτουργία των γραφείων τύπου εξωτερικού, προκειμένου να καταστεί εφικτή η περιστολή των δαπανών του Δημοσίου. Εκτιμάται ότι με την μείωση των εν λειτουργία γραφείων τύπου και επικοινωνίας θα περικοπούν σε μεγάλο ποσοστό οι αντίστοιχες δαπάνες.
β. Με την περίπτωση β καταργούνται οι θέσεις συμβούλων επί θητεία. Εν όψει των αναγκών περιστολής των δαπανών, αλλά και της αναδιοργάνωσης της υπηρεσίας για τη βέλτιστη λειτουργία με το μικρότερο δυνατό κόστος, στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας σε δημοσιονομικό επίπεδο, τροποποιούνται ριζικά οι υπηρεσιακές ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας-Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Μεταβατικά δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθούν, οι σύμβουλοι επί θητεία, έως τη λήξη της θητείας τους, στην Κεντρική Υπηρεσία, όπου θα υπάρχουν οι σχετικές υπηρεσιακές ανάγκες.
γ. Με την περίπτωση γ δίνεται η δυνατότητα στην Υπηρεσία να αποκτήσει την απαιτούμενη ευελιξία για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών και των δημοσιογράφων, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν από την αναστολή λειτουργίας αριθμού γραφείων τύπου του εξωτερικού αλλά και αλλαγών στη στελέχωση των λειτουργούντων, για λόγους δημοσιονομικής πειθαρχίας.
δ. Με την περίπτωση δ δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα εξειδικευμένα στελέχη σε θέσεις ευθύνης, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της υπηρεσίας και του εξορθολογισμού της λειτουργίας της.

7. α. Με την περίπτωση α διευρύνεται ο κύκλος των στρατιωτικών δικαστών μεταξύ των οποίων το ΚΥΣΕΑ επιλέγει τον Πρόεδρο και τον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Τώρα η επιλογή γίνεται μόνον μεταξύ των Αναθεωρητών Β΄ (αντιπροέδρων), δηλαδή μεταξύ τριών δικαστών για δύο θέσεις, ενώ με τη διεύρυνση η επιλογή γίνεται μεταξύ του συνόλου των αναθεωρητών κατά τρόπο ανάλογο με αυτά που ισχύουν και στα ανώτατα δικαστήρια.
β. Με την περίπτωση β αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 60 του ν. 3421/2005 και καθορίζονται η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας σε διπλάσιο από εκείνη που θα εκπλήρωναν αν υπηρετούσαν ενόπλως, καθώς και η ελάχιστη δυνατή προσαύξηση τουλάχιστον κατά δύο μήνες του χρόνου εναλλακτικής υπηρεσίας, που καλούνται να εκπληρώσουν οι αναγνωριζόμενοι ως αντιρρησίες συνείδησης, σε συνάρτηση με το μέγιστο χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που ισχύει για την οριστική απόλυση των ενόπλως υπηρετούντων, η οποία καθορίζεται από την υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 60.
γ. Πολλοί δήμοι, αλλά και το ίδιο το δημόσιο και ορισμένα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ζητούν επιτακτικά την παραχώρηση της χρήσης στρατιωτικών ακινήτων για την κάλυψη τοπικών αναγκών ή άλλων αναγκών γενικού συμφέροντος. Είναι συνεπώς αναγκαίο να διαμορφωθεί μία απλή και σαφής νομική βάση ώστε να είναι δυνατή η παραχώρηση ακόμη και χωρίς αντάλλαγμα της χρήσης των ακινήτων αυτών με αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων του ΤΕΘΑ, του ΤΕΣ και του ΤΑΑ.

8. Ενόψει του γεγονότος ότι έχουν ανασταλεί οι προσλήψεις στο δημόσιο τομέα και στους ΟΤΑ, προτείνεται και η αναστολή της διαδικασίας έκδοσης νέων προκηρύξεων για πρόσληψη προσωπικού.

9. Με την προτεινόμενη διάταξη διευθετούνται τυπικές διαδικασίες συναρτώμενες με τον Γενικό Κανονισμό προσωπικού της ΕΡΤ ΑΕ με σκοπό την εφαρμογή του νέου συστήματος προσλήψεων που προβλέπεται από το ν.3812/2009 σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού που είναι απαραίτητο για την ομαλή παραγωγή και εκπομπή του οπτικοακουστικού της έργου. Επίσης, ρυθμίζονται όσα ζητήματα προέκυψαν από τις συμβάσεις έργου που είχαν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν.3812/2009.


10. Στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) αναγράφεται ότι αντικαθίσταται το σύνολο των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄) αντί του τελευταίου εδαφίου αυτής που είχε προστεθεί με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄), με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ασάφεια ως προς την ισχύ των διατάξεων που ρυθμίζουν τη διάρκεια της απόσπασης των Επιθεωρητών –Ελεγκτών και των Βοηθών Επιθεωρητών –Ελεγκτών στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., τη δυνατότητα παράτασής της καθώς και τους λόγους και τη διαδικασία ανάκλησής της.
Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η άρση της προαναφερόμενης ασάφειας αναδρομικά από την 23-12-2008 ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄).Ο Πρωθυπουργός
Γεώργιος Α. Παπανδρέου
Οι Υπουργοί

Εσωτερικών Αποκέντρωσης Οικονομικών
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Ιωάννης Ραγκούσης Γεώργιος Παπακωνσταντίνου


Εθνικής Άμυνας Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας
Ευάγγελος Βενιζέλος Λουκία- Ταρσίτσα Κατσέλη


Περιβάλλοντος Ενέργειας Παιδείας Δια Βίου Μάθησης
και Κλιματικής Αλλαγής και Θρησκευμάτων


Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη Άννα Διαμαντοπούλου

Υποδομών Μεταφορών Εργασίας και Κοινωνικής
και Δικτύων Ασφάλισης


Δημήτριος Ρέππας Ανδρέας Λοβέρδος

Υγείας και Κοινωνικής Αγροτικής Ανάπτυξης
Αλληλεγγύης και Τροφίμων

Μαρία – Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου Αικατερίνη Μπατζελή

Δικαιοσύνης Διαφάνειας Προστασίας του Πολίτη
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Χαράλαμπος Καστανίδης Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

Πολιτισμού και Τουρισμού

Παύλος Γερουλάνος
==========================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To μπλόκ " Στοχσμός-Πολιτική" είναι υπεύθυνο μόνο για τα δικά του σχόλια κι όχι για αυτά των αναγνωστών του...Eπίσης δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχεται από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη.