Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010

“Αναζητήστε τον Αδύναμο Κρίκο” (Β. Ι. Λένιν)

Γράφει ο Δευκαλίων

Η παρούσα ανάλυση του Προϋπολογισμού 2011, ακολουθεί την γενική αρχή που υιοθετείται από την εισηγητική έκθεση (σελίδα 52). Βάσει αυτής της αρχής συντάσσεται και παρακολουθείται πλέον Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πλέον ως ξεχωριστά κεφάλαια ο Τακτικός Προϋπολογισμός (Κεντρική Κυβέρνηση), ο κοινωνικός προϋπολογισμός, ενοποιημένος ετήσιος προϋπολογισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης και ο ετήσιος προϋπολογισμός των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
Βάσει των επίσημων αναφορών, που περιέχονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2011 (σελίδα 67), το Έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί για:
Α) το 2010 στο 9,4 % του ΑΕΠ (Έλλειμμα Κεντρικής Κυβέρνησης 9,9 % του ΑΕΠ).
Β) το 2011 στο 7,4 % του ΑΕΠ (Έλλειμμα Κεντρικής Κυβέρνησης 9,1 % του ΑΕΠ).
Για το 2009, τα αντίστοιχα μεγέθη μετά την τελευταία αναθεώρηση έχουν πλέον οριστικοποιηθεί  και είναι Έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης 15,4 % του ΑΕΠ και Έλλειμμα Κεντρικής Κυβέρνησης 14,3 % του ΑΕΠ.
Βλέπουμε ότι το 2009 το Έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης (15,4 %), είναι μεγαλύτερο από το Έλλειμμα της Κεντρικής Κυβέρνησης (14,3 %), απολύτως φυσιολογικό αποτέλεσμα αφού στο Έλλειμμα της Κεντρικής Κυβέρνησης προστίθενται τα Ελλείμματα του κοινωνικού προϋπολογισμού, του ενοποιημένου προϋπολογισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ετήσιου προϋπολογισμού των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (π.χ. ΔΕΚΟ).
Η κατάσταση αυτή (σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού 2011), αντιστρέφεται το 2010 και το 2011 όπου το Έλλειμμα της Κεντρικής Κυβέρνησης είναι μεγαλύτερο από το Έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης. Δηλαδή σύμφωνα με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού 2011, για τα έτη 2010 και 2011, οι υπόλοιποι προϋπολογισμοί της Γενικής Κυβέρνησης και κύρια αυτοί των ΔΕΚΟ θα πρέπει να δημιουργήσουν πλεονάσματα δηλαδή «άσπρη τρύπα» ώστε να μειωθεί το Έλλειμμα που δημιουργεί η Κεντρική Κυβέρνηση.
Κλείνοντας αυτό το Κεφάλαιο και για να μην πέφτουμε θύματα της παραπληροφόρησης των γκεμπελίσκων του Μαξίμου, που αναφέρουν ότι το Έλλειμμα του 2010  θα μειωθεί από το 15,4 % του ΑΕΠ (Έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης 2009 ), στο 9,9 % του ΑΕΠ (προβλεπόμενο Έλλειμμα Κεντρικής Κυβέρνησης το 2010 ), θα πρέπει να παρακολουθούμε την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ βάσει των τελικών και προβλεπόμενων δημοσιονομικών αποτελεσμάτων της Γενικής Κυβέρνησης αφού άλλωστε αυτό απαιτεί ο Προϋπολογισμός 2011.
Δηλαδή…
Το Δημόσιο Έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, βάσει των οριστικών δημοσιονομικών αποτελεσμάτων και των αντίστοιχων προβλέψεων που περιέχονται στον Προϋπολογισμό 2011, πρέπει να διαμορφωθεί:
Α) Για το 2010 από το 15,4 % του ΑΕΠ (οριστικό) πού ήταν το 2009 στο 9,4 % του ΑΕΠ (πρόβλεψη)
Β) Για το 2011 από το 9,4 % του ΑΕΠ (πρόβλεψη) του 2010 στο 7,4 %  του ΑΕΠ το 2011 (πρόβλεψη).
Στις 27 Σεπτεμβρίου ο Δευκαλίων σε άρθρο με τίτλο Επιτροπή Φοροτεχνικών Β’ Κατηγορίας ανέφερε ότι για το 2011 προβλέπονταν:
Α) Εισροές από τον Μηχανισμό Στήριξης 40 δις ευρώ
Β) Πληρωμές Τόκων  περίπου 14,9 δις ευρώ
Γ) Λήξεις Ομολόγων περίπου 35,3 δις ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται στης εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2011 έχουμε:
Α) Εισροές από τον μηχανισμό στήριξης (σελίδα 25, ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1) 40 δις ευρώ
Β) Πληρωμές τόκων Τακτικού Προϋπολογισμού (Κεντρική Κυβέρνηση) περίπου 15,9 δις ευρώ (σελίδα 58, ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1).
Είναι δηλαδή αυξημένες έναντι των προβλέψεων κατά 1 δις ευρώ.
Γ) Δαπάνες εξυπηρέτησης δημόσιας πίστης Τακτικού Προϋπολογισμού (Κεντρική Κυβέρνηση) συνολικού ύψους περίπου 46,1 δις ευρώ λόγω λήξεων Ομολόγων
Γ.1) μέσο-μακροπρόθεσμου δανεισμού περίπου 28,1 δις ευρώ
Γ.2) βραχυπρόθεσμου δανεισμού περίπου 18 δις ευρώ (σελίδα 65, ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6). Είναι δηλαδή αυξημένες έναντι των προβλέψεων κατά περίπου 10,7  δις ευρώ.
Η αύξηση το 2011 έναντι των προβλέψεων συνολικά κατά περίπου 11,7 δις ευρώ των πληρωμών για τόκους και των δαπανών για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους, οφείλεται στην αναθεώρηση του Δημόσιου Χρέους κατά περίπου  23,7 δις ευρώ λόγω 1) της πρόσθεση περίπου 18,2 δις ευρώ από χρέη ΔΕΚΟ 2) της πρόσθεσης περίπου 5,5 δις ευρώ από swaps παλιότερων ετών.
Το Έλλειμμα της Κεντρικής Κυβέρνησης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι πληρωμές των τόκων 15,9 δις ευρώ, ανέρχεται σύμφωνα με τα στοιχεία του Προϋπολογισμού 2011 (σελίδα 58, ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1) 20,8 δις ευρώ.
Το σύνολο, ή μέρος των δαπανών που διατίθενται για την εξυπηρέτηση του Δημόσιου Χρέους, υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν προστίθενται στο εκάστοτε ετήσιο Έλλειμμα εφ’ όσον όμως αντικαθίστανται με νέα Ομόλογα. Υπό αυτήν την έννοια θεωρητικώς ορθά πράττει το Υπουργείο Οικονομικών και συμπεριλαμβάνει τις προαναφερόμενες δαπάνες για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους στο υπολογισμό του Ελλείμματος 2011, αφού και στην ειδική περίπτωση της χώρας μας αυτή η προϋπόθεση καλύπτεται από τις εισροές του Μηχανισμού Στήριξης, οι οποίες καλύπτουν κυρίως τις λήξεις ομολόγων και προστίθενται στο Δημόσιο Χρέος και όχι στο Έλλειμμα.
Όμως, το 2011 οι εισροές από τον Μηχανισμό Στήριξης είναι 40 δις ευρώ και οι λήξεις Ομολόγων όπως προαναφέρθηκε 46,1 δις ευρώ.
Υπάρχει δηλαδή «μαύρη τρύπα» 6,1 δις ευρώ στην εξυπηρέτηση του Δημόσιου Χρέους, που πρέπει να καλυφθεί είτε με επί πλέον δανεισμό, οπότε δεν θα προστεθεί στο Έλλειμμα, είτε με διαθέσιμα (ρευστό χρήμα) του Προϋπολογισμού, οπότε θα προστεθεί εξαναγκαστικά στο Έλλειμμα.
Ο δανεισμός μέσω εντόκων γραμματίων του δημοσίου δεν είναι δυνατόν να καλύψει αυτή την «μαύρη τρύπα» των 6,1 δις ευρώ, όποτε το πιθανότερο είναι ότι θα καλυφθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος από τα διαθέσιμα του Προϋπολογισμού.
Σε αυτήν την περίπτωση, που είναι και η πιθανότερη αφού η χώρα μας είναι αποκλεισμένη από τις διεθνείς χρηματαγορές, το Έλλειμμα μπορεί να ανέρθει ακόμα και στα 27 δις ευρώ. Δηλαδή να είναι περίπου 10 δις ευρώ παραπάνω από τον επιδιωκόμενο στόχο της μείωσης του Ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης στα 17 δις ευρώ, ή 7,4 % του ΑΕΠ (σελίδα 27, ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2). Υπό αυτήν την πραγματική συνθήκη, το Υπουργείο Οικονομικών κακώς δεν προβλέπει, ή υποκρύπτει αυτήν την πιθανότατη και εξαναγκαστική πληρωμή κατά την σύνταξη του Προϋπολογισμού 2011.
Ουσιαστικά χρειαζόμαστε (και ανεξάρτητα του στόχου για μείωση του Ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης στα 17 δις ευρώ ή στο 7,4 % του ΑΕΠ το 2011) έως και 10 δις ευρώ επί πλέον, για να μην τιναχτεί στον αέρα ο Προϋπολογισμός 2011 και προκύψει γενικευμένη στάση πληρωμών. Και όλα αυτά εφ’ όσον όλες οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν επακριβώς. Δηλαδή συγκρατηθούν οι δαπάνες στο προβλεπόμενο ύψος, συγκεντρωθούν τα προβλεπόμενα έσοδα και προκύψουν πλεονάσματα, δηλαδή επιβεβαιωθεί η «άσπρη τρύπα» των ΔΕΚΟ και ταυτόχρονα καταφέρουμε να σπάσουμε τον δανειακό αποκλεισμό και πετύχουμε να δανειστούμε από τις διεθνείς χρηματαγορές.
Έγραφε προφητικά ο φτωχός και άσημος Δευκαλίων, στο άρθρο του με τίτλο Επιτροπή Φοροτεχνικών Β’ Κατηγορίας στις 27 Σεπτεμβρίου, «Δηλαδή απαιτούνται πέραν των εισροών από τον μηχανισμό στήριξης επί πλέον 10,2 δις ευρώ για την αποπληρωμή λήξεων και τόκων του Δημόσιου Χρέους» και η πραγματικότητα των επίσημων προβλέψεων του Προϋπολογισμού 2011 δυστυχώς για όλους μας τον επιβεβαίωσε απόλυτα.
Ο Β. Ι. Λένιν έλεγε «Αναζητήστε τον Αδύναμο Κρίκο».
Μάλλον στην περίπτωση της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, ο “Αδύναμος Κρίκος” βρέθηκε!
Είναι ο Προϋπολογισμός 2011!

==========================
"O σιωπών δοκεί συναινείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To μπλόκ " Στοχσμός-Πολιτική" είναι υπεύθυνο μόνο για τα δικά του σχόλια κι όχι για αυτά των αναγνωστών του...Eπίσης δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχεται από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη.