Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ


Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθούμε έντρομοι/ες και αγανακτισμένοι μια διαδικασία έντονου στιγματισμού στην ελληνική κοινωνία των «υπερασπιστών της εναλλακτικής λύσης» ή της «δραχμής», όπως απαξιωτικά τους αποκαλούν.

Σύμ­φω­να με τα κα­νά­λια, όποιος/α υπε­ρα­σπί­ζε­ται μια λύση εκτός του ευρώ σχε­δόν ανή­κει σε εγκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση ή δια­πράτ­τει ιδιώ­νυ­μο ποι­νι­κό αδί­κη­μα. Η ελευ­θε­ρία έκ­φρα­σης και πο­λι­τι­κής γνώ­μης, ακόμη και η ίδια η άσκη­ση κυ­βερ­νη­τι­κής πο­λι­τι­κής πέρα από τα όρια του ευρώ, πα­ρου­σιά­ζε­ται σχε­δόν ως εσχά­τη προ­δο­σία, την ίδια στιγ­μή όπου συμ­βαί­νει το ακρι­βώς αντί­θε­το : η χώρα συ­ντρί­βε­ται και τα­πει­νώ­νε­ται στο όνομα της δογ­μα­τι­κής πα­ρα­μο­νής στο ευρώ.

Απο­κο­ρύ­φω­μα όλων αυτών απο­τε­λεί η προ­πα­ρα­σκευή μιας ποι­νι­κής δί­ω­ξης κατά του Γιάνη Βα­ρου­φά­κη ή και η υπα­γω­γή του…. στην Επι­τρο­πή Διε­ρεύ­νη­σης Ευ­θυ­νών για τα Μνη­μό­νια λόγω του ότι υπο­στή­ρι­ξε ρητώς ότι είχε κά­ποιο σχέ­διο Β (και μά­λι­στα κατ’ αρχήν εντός του ευρώ) και ότι προ­σπά­θη­σε να έχει μια σχε­δια­σμέ­νη εναλ­λα­κτι­κή για να το εφαρ­μό­σει. Δη­λα­δή, ο πρώην υπουρ­γός κιν­δυ­νεύ­ει να διω­χθεί για την εκτέ­λε­ση του κα­θή­κο­ντός του. Πρό­κει­ται για κα­τα­φα­νή ποι­νι­κο­ποί­η­ση της ελευ­θε­ρί­ας του λόγου και της άσκη­σης πο­λι­τι­κής δρά­σης ή και κυ­βερ­νη­τι­κής πο­λι­τι­κής από τον τότε αρ­μό­διο υπουρ­γό πι­θα­νό­τα­τα κατ’ επι­τα­γήν των δα­νει­στών. Και μά­λι­στα, αυτό που επι­διώ­κε­ται να «θω­ρα­κι­στεί» με τέ­τοιες δρά­σεις είναι η πλή­ρης υπα­γω­γή στην τρόι­κα αρχών όπως η Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεία Δη­μο­σί­ων Εσό­δων. Αυτή η κα­τά­στα­ση ποι­νι­κο­ποί­η­σης οφεί­λει να στα­μα­τή­σει εδώ, αν δεν θέ­λου­με να πυ­κνώ­σουν γύρω μας τα σύν­νε­φα του ολο­κλη­ρω­τι­σμού.

Ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο Επάγ­γελ­μα email:

Οι υπο­γρα­φές απο­στέλ­λο­νται στις πα­ρα­κά­τω διευ­θύν­σεις :


Γιώρ­γος Κα­λαν­τζό­που­λος, geo.​kalantzopoulos@​gmail.​com

Δη­μή­τρης Μπε­λα­ντής, dbelantis@​hotmail.​com

Ελένη Πορ­τά­λιου, portel@​central.​ntua.​gr

Σχετικά:Βροχή μηνύσεων για το Plan B του Βαρουφάκη
Ομάδα δικηγόρων κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά μη πολιτικών προσώπων
Μήνυση εναντίον του πρώην υπουργού οικονομικών κ. Γιάνη Βαρουφάκη κατέθεσε ο δικηγόρος Παναγιώτης Γιαννόπουλος ο οποίος είχε ήδη καταθέσει μήνυση που διαβιβάστηκε στη Βουλή.
Αυτή τη φορά ο δικηγόρος αναφέρεται στο δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, σύμφωνα με το οποίο υπήρχε σχεδιασμός για plan B.
Παράλληλα άλλοι πέντε δικηγόροι, μεταξύ των οποίων οι Αντώνης Βγότζας και Δημήτρης Βερβεσός κατέθεσαν μήνυση για τα μη πολιτικά πρόσωπα και τα αδικήματα που προκύπτουν από το δημοσίευμα της Καθημερινής.
Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου μελετάει τα νέα κείμενα που έφτασαν στο γραφείο της εισαγγελέως. Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις για τις πράξεις που περιγράφονται στις μηνύσεις και κυρίως για την ποινική τους αποτίμηση.


==========================
 "O σιωπών δοκεί συναινείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου